MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Ŝerco kaj satiro

INTERVJUO

Finfine oni povas diboæi sen pento

Fama universala geniulo profesoro Doktoro Ruønazul, konata pro siaj furoraj prelegoj pri sciencaj temoj, dokumentitaj en La KancerKliniko, ¼us inventis tute novan aparaton por ebriuloj. Ni demandis lin pri tio.

Profesoro, vi volas savi ebriulojn. Kiel?

Ruønazul: Tre simple. Per aparato, kiun ni nomas alkohol-blokilo.

Æu øi do malhelpas trinkadon de alkohola¼oj?

Ruønazul: Tute male, øi ebligas diboæi kaj drinki sen riskaj konsekvencoj.

Sed æu alkohola¼oj ne damaøas la sanon?

Ruønazul: Pri tio mi scias nenion; mi drinkas de 92 jaroj kaj ankoraý estas tute sana.

Jes, kaj ni komplimentas. Sed ne æiuj estas tiom geniaj ebriuloj, æu ne?

Ruønazul: Vi devias kaj maltrafas la temon. Mi parolas pri homo, kiu estas ebria kaj posedas aýtomobilon, per kiu postdiboæe li volas veturi hejmen.

Æu tio ne estas tre danøera?

Ruønazul: Øuste. Kaj tiun æi danøeron evitas mia aparato.

Kiel øi funkcias?

Ruønazul: Kiam vi eksidas por ekstiri, vi devas unue blovi en tubeton en nia aparato. Se vi estas tro ebria por stiri la aýton, la elektronika aparato blokas la veturilon kaj vi ne povas starti.

Sed kiel do mi venu hejmen tiuokaze?

Ruønazul: Tute ne. Vi povas aý dormi en la aýtomobilo aý reiri al la drinkejo por daýrigi diboæadon. Kiel ajn, vi ne devos tranokti en polica arestejo, kaj tio ja estas granda avantaøo, æu ne?

Kiom kostas via aparato?

Ruønazul: 1600 eýrojn.

Æu tio ne estas iom kosta?

Ruønazul (furioze): Kosta! Kosta! Kompreneble tiom genia aparato ne estas produktebla kaj aæetebla kontraý kelkaj arakidoj! Imagu, kiom da miloj da eýroj por punpago vi devas elspezi, se ebria vi estas kaptita de polico, aý se vi frakasas vian aýton æe arbo aý muro, æar la asekuro ne pagas al ebriuloj!

Tamen, æu ne estus pli prudente kiel aýtomobilisto tute ne trinki alkohola¼on?

Ruønazul: Vere stulta argumento! Æu vi volas limigi la demokratan liberecon de homo, drinki laýplezure, nur æar li posedas aýton?

Ho, pardonu! Ni dankas pro la intervjuo. Je via sano, profesoro Ruønazul!

ÿ;

Guido van DAMME

Tiu ĉi teksto aperis en MONATO jarkolekto 2000, numero 12, p. 30.

Tiu ĉi artikolo povas esti libere kopiita aŭ tradukita por nekomercaj celoj, se oni mencias la fonton: Artikolo de Stefan Maul el MONATO (www.monato.be).

Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2023-04-29